Maribor
18.09.2015

Spoštovani!

Obveščam vas, da v skladu s 23. členom Statuta Športne zveze Maribor sklicujemo redno letno skupščine Športne zveze Maribor, ki bo potekala v torek, dne 20.10.2015 v sejni sobi (C-13) v prostorih Dvorane Tabor, Koresova ulica 7 v Mariboru, s pričetkom ob 17.uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
- izvolitev delovnega predsedstva
- določitev zapisnikarja in dveh overiteljev
- izvolitev verifikacijske komisije (predsednik in dva člana) - izvolitev komisije za sklepe (trije člani)
3. Potrditev dnevnega reda, poročanje verifikacijske komisije, ugotovitev sklepčnosti
4. Poročanje o delu:
- predsednika UO ŠZM
- predsednika Strokovnega sveta ŠZM
- predsednice Komisije za šport otrok in mladine
- predsednika disciplinske komisije
- Poslovni izid in bilanca za 2013
- Poslovni izid in bilanca za 2014
- Poročilo o delu Nadzornega odbora
- Program dela v letih 2015 – 2017 (do zaključka mandata)
5. Razprava po poročilih
6. Razrešitev in imenovanje novih članov delovnih teles ŠZM
7. Pobude in vprašanja

Vabljeni:
- delegati skupščine (po trenutno veljavnih aktih)
- predstavniki društev - članov ŠZM
- člani delovnih teles ŠZM
- predstavniki Urada za šport in MO Maribor
- gostje: Javni zavod Športni objekt Maribor, OKS, mediji

Uroš Lovrenčič, predsednik Športne zveze Maribor