20.10.2015

Besedilo javnih razpisov Fundacije za šport za leto 2016 (povezava):  

 • Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016 (Ur.l. RS, št. 78/15) 
 • Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Ur.l. RS, št. 78/15) 

Razpisna dokumentacija obsega:

 1. Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 92/07)
 2. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 86/10)
 3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 80/12)
 4. eObrazci za prijavo programov na razpis so na voljo v elektronski obliki s klikom na povezavo: http://razpis.fundacijazasport.org

podpora@fundacijazasport.org

Dodatne informacije razpisa poiščite na spletni strani Fundacije za šport RS: http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/razpisi-2016

Rok in način oddaje vloge:

Prijavitelji oz. prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce OBVEZNO IZPOLNIJO preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org . Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne OBRAZCE MORAJO prijavitelji NATISNITI. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. novembra 2015. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

 • navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
 • navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
 • pripis »Ne odpiraj-vloga za javni razpis« in
 • identifikacijska številka vloge.

OPOZORILO: Prijavitelj MORA OBVEZNO oddati:

 • elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) IN
 • tiskano vlogo (v zapečateni ovojnici)!