19.05.2015

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)

Rok za prijavo na javni razpis: Razpis se prične 19.5.2015 in se zaključi 8.6.2015 do 12.00 ure

Besedilo razpisa in vsi potrebni obrazci so na spletni strani MOM na TEJ POVEZAVI

Oddaja in dostava vlog

Po končanem izpolnjevanju prijave morajo prijavitelji prijavo lastnoročno podpisati in žigosati. Prijavi morajo priložiti vsa dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.
Prijavitelji morajo, v celoti izpolnjeno prijavo oddati v predpisanem roku na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ŠP-ovojnica«, ter poslati s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati v  pisarni  za stranke Mestne občine Maribor v poslovnem času.

Na »obrazcu ŠP-ovojnica« obkrožite »PRIJAVA 2015« ter obvezno izpolnite z zahtevanimi podatki.

Prijava mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Oddaja prijave pomeni, da se izvajalec programa strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje prijavo na način kot velja za pošiljanje prijav, in sicer v zaprti ovojnici opremljeni z »Obrazcem ŠP-Ovojnica«. Na »Obrazcu ŠP-ovojnica« obkrožite DOPOLNITEV PRIJAVE ter obvezno izpolnite z zahtevanimi podatki.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 8.6.2015 in ni bila oddana na pošto do vključno 8.6.2014, o čemer priča poštni žig, oz. ni bila oddana v  sprejemni pisarni  Mestne občine Maribor do dne 8.6.2015 do vključno 12.00 ure

Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 9, oziroma ni poslana ali oddana na način, kot je zahtevan v točki 10 (velja tudi za dopolnitve prijav).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za šport Mestne občine Maribor vsak delovni dan od 8. do 12. ure ali po telefonu št.: 02 23 00 474, oziroma po elektronski pošti: marjan.kosi@maribor.si.